Regulamin wypożyczalni kajaków “NIDA”

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie nidakajakiem.pl/cennik
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazanie ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 4. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 5. Kajaki zwracane do wypożyczalni powinny być czyste i posprzątane. W przypadku konieczności dodatkowego sprzątania mogą obowiązywać opłaty.
 6. Dbając o wspólne środowisko prosimy o zabieranie ze sobą wszelkich śmieci z kajakówi niepozostawianie ich w obrębie rzeki.
 7. Zwracany sprzęt powinien być w stanie w jakim został wypożyczony.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej z Wypożyczalnią.
 9. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 13. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania kajakiem pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.